Mnogi od njih su svoju prvu pletenicu vezali još u djetinstvu. Najčešće su bile pletenice s tri niti. No pletenice mogu raditi s još mnogo niti. Crtež prikazuje izradu pletenica s tri, četiri, pet i šest niti.

U ovom poglavlju ćemo posvijetiti posebnu pozornost prepletu na kamenoj plastici i pokušati da to odradimo pomoću niti.

Preplet je ornament za koji se smatra da se razvio na hrišćanskom orijentu odakle se prenio u Europu. To je ornament geometrijskog oblika koji se sastoji od isprepletenih dvočlanih, tročlanih i četvoročlanih traka. Takav preplet se zadržao i u Srbiji gdje na plastici moravske škole doživljava svoj vrhunac. U moravskoj kamenoj plastici preplet je u pravilu dvočlan, odnosno svaka traka se sastoji od dvije niti.

Lazarica, arhivolt i rozeta u postolju kubeta.

Ljubostinja, slikana dekoracija iznad bifore na istočnoj fasadi.

Pored prepleta koji je nekoć i oslikan na prozorima se mogu uočiti i mnogi uzlovi kao na sljedećim slikama.

Lazarica, detalj prozora na sjevernoj konhi.
Plohasti uzao po detalju sa predhodne slike.
Manasija, Čvor rozeta.

U manastiru Kalenić na južnom zidu priprate nalazi se šupljikava rozeta koja pored biljnih ornamenata sadrži predivan primjer kombinacije pereca uzlova u kružnom nizu od osam uzlova. Ista takva rozeta, manjeg obujma, nalazi se u gornjoj zoni manastira Ljubostinja.

Kalenić, rozeta na južnom zidu priprate
Urađeni uzorak prema prijedhodnoj slici

Na jugoistočnom delu južne fasade Kalenića nalazi se još jedan lijep primjerak rozete sa trakama u beskonačnom prepletu. Kada se malo bolje zagleda shvatite da je to jedan predivan preplet koji je pomoću dvije niti formirao lijep uzao čije je središte prekriveno cvijetom.

Kalenić, rozeta na jugoistočnom zidu
Urađen uzorak rozete po prijedhodnoj slici

Pažljivim posmatranjem može se uočiti još mnogo sličnih primjera. Pored prepleta i uzlova koji se mogu vidjeti na fragmentima kamene plastike moravske škole, ukrasni uzlovi i prepleti su prisutni i na unutarnjoj dekoraciji crkvi, na ilustracijama srednjovekovnih rukopisa, nakitu i drugim predmetima za svakodnevnu uporabu.

Kako bi se bolje vidjeli određeni prepleti, date su njihove obrade od niti na sljedećim slikama.


Ovo je bio pokušaj da vam malo približim razvoj kamene plastike moravske škole a posebno prepleta i uzlova na njoj.

Knjiga „Makrame – umetnost vezivanja čvorova“ je urađena kao priručnik za sve koje makrame može interesovati . Knjiga sadrži preko 120 crteža i preko 150 fotografija u boji. Za one koji počinju, dato je sve što je potrebno za uspešno savlađivanje makramea. Data su detaljna uputstva o izradi čvorova, kavandoli vezivanje, nizovi i gajtani, ukrasni početci,vezivanje u krug, odevni predmeti i sva ostala tumačenja koja su potrebna za uspešnu realizaciju projekata. Za one koji poznaju makrame radovi u knjizi mogu poslužiti kao nadahnuće za buduće stvaralačke aktivnosti.

U knjizi je dat mali osvrt na čvorove i preplete manastira Moravske škole, koji su svojom kamenom plastikom dali puni doprinos u razvoju ukrasnih čvorova i prepleta.